Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

 

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego

pod adresem www.emedyczny.com,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem https://emedyczny.com (zwany dalej: Sklep internetowy emedyczny, jest prowadzony przez GRZEGORZ DUBROWSKI AMPLITON - SPECJALISTYCZNE GABINETY PROTETYKI SŁUCHU, NIP 924 133 98 68, REGON 080290725.

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno;

2) numer telefonu: tel.: 530 775 810;

3) adres poczty elektronicznej: info@emedyczny.com.

1.4. Regulamin sklepu internetowego emedyczny umieszczony jest nieprzerwanie na

stronie internetowej https://emedyczny.com w sposób umożliwiający Klientom jego

pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany

Klientom przed zawarciem umowy.

 

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,

że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności

z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – GRZEGORZ DUBROWSKI AMPLITON - SPECJALISTYCZNE GABINETY PROTETYKI SŁUCHU

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://emedyczny.com przez GRZEGORZ DUBROWSKI AMPLITON - SPECJALISTYCZNE GABINETY PROTETYKI SŁUCHU

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z

elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi

połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej

prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa lub (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i

inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a

Sprzedawcą,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub

planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi

elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz

Przedsiębiorcę,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę

sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w

ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez Umowę

Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub

usługi cyfrowej (w przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi lub usługami

cyfrowymi) oraz umowę o świadczenie usług (w przypadku Produktu będącego usługą

inną niż usługa cyfrowa).

2.12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U.2020.287).

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają

podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty

polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.

3.2. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym emedyczny kodów rabatowych

upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody

rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym emedyczny konieczna jest

akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym emedyczny konieczne

jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron

internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne

wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji

przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,

Safari dla systemu OS X, itd.

3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),

która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona

Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i

również urządzeniach mobilnych.

3.6. Strona Sklepu internetowego emedyczny posiada certyfikat SSL – bezpieczny

protokół szyfrowania komunikacji.

 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym emedyczny można dokonywać poprzez

wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych

danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się

poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej

na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia

zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie

niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej

informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa

w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym emedyczny jest możliwe 24

godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie emedyczny istnieje możliwość płatności w jeden z następujących

sposobów:

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

- płatność za pobraniem,

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym sklepu emedyczny zamówienie jest przekazywane do

realizacji.

5.3. Sklep internetowy emedyczny umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem

następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

-Tpay.com

-DotPay

-PayU

-Paypal

-Przelewy24

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej

wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy

sprzedaży.

5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

 

§ 6 Dostawa

6.1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego emedyczny i wynosi 24 godziny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktu

nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku

niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o

tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem:

- DHL Parcel

- GLS

- Kurier InPost

- Kurier DPD

- Paczka w RUCHu

- Poczta Polska

- InPost Paczkomaty

6.4. W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o

tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony Produkt osobiście w siedzibie firmy GRZEGORZ DUBROWSKI AMPLITON - SPECJALISTYCZNE GABINETY PROTETYKI SŁUCHU. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu Produktu.

6.6. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane

na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszt dostawy Produktu w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa

Sprzedawca.

6.8. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od

tej pory Produkt staje się własnością Klienta.

 

§ 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem

kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu.

7.2. O odstąpieniu od umowy, Klient informuje Sklep wypełniając formularz. Po zarejestrowaniu formularza odstąpienia od umowy, Klient otrzyma potwierdzenie jego zgłoszenia na wskazany adres e-mail wraz z numerem zgłoszenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do

przeniesienia jego własności (np. Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia

Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią

inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,

które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie

ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu

Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

b. dla pozostałych umów (np. Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od

dnia zawarcia umowy.

7.4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek

należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w

transporcie.

7.5. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie

później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może

zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie

odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Produktu powinien

nastąpić na adres: Emedyczny CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno.

7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument. Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem może ustalić inny sposób

zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta

dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt od

Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z

powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38

Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów: (1) o

świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli

Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w

której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany

według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu

zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem

świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni; (6) o

dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które

Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie

za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed

rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo

odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał

Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1

Ustawy o Prawach Konsumenta.

7.10. Postanowienia niniejszego paragrafu 7. Regulaminu dotyczące Konsumenta

stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

 

§8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami

Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez

prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:

a. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na

podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r.

odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu

obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu

Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres

odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma

wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego

odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze

zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub

w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien:

a. Wypełnić formularz znajdujący się na stronie: https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new. W celu rozpatrzenia przez nas zgłoszenia należy dołączyć film lub zdjęcie, ukazujące wadę produktu. Po zarejestrowaniu reklamacji, otrzymają Państwo potwierdzenie jej zgłoszenia na wskazany adres e-mail wraz z numerem zgłoszenia.

b. Produktu nie należy wysyłać do naszego serwisu, gdy zajdzie taka potrzeba poinformujemy o tym telefonicznie lub mailowo.

c. Sprzedawca w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

8.3. Wymiana produktu w ramach gwarancji nie skutkuje nowym okresem gwarancyjnym, lecz pozostaje on taki sam, jak dla oryginalnie zakupionego produktu. Oznacza to, że okres gwarancji nadal jest liczony od daty pierwotnego zakupu

8.4. Watchmark udziela na zakupiony produkt gwarancji na okres 24 miesięcy. Gwarancja obejmuje mechanizm oraz wady produkcyjne, a nie obejmuje:

-okresu przydatności baterii, wskazówek, tarczy oraz cyrkonii

-normalnego zużycia eksploatacyjnego i starzenia (np. zarysowań na szkiełku, zmian koloru, a także zmian właściwości materiałów z których wykonano niemetalowe paski, takich jak skóra, tkanina, kauczuk, złuszczenia oraz zmiany kolorowych powłok galwanicznych)

-uszkodzeń którejkolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadków (uderzeń, wgnieceń, zbicia szkła, zalania itp.)

-użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz nieprzestrzegania instrukcji obsługi

-produktu, na którym dokonywane były operacje przez osoby nieuprawnione (np. w związku z wymiana baterii, obsługą lub naprawami).

- naturalne zużywanie się, tj. uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji; uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem.

8.5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców

na Prawach Konsumenta.

 

§9 Wymiana Produktów

Klient powinien poinformować sklep o chęci wymiany produktu telefonicznie lub mailowo w ciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu. Procedura dotyczy wymiany na inny model. Wymiana obejmuje jedynie produkty pełnowartościowe. Jeżeli zauważone zostaną jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktu, należy produkt zgłosić na reklamację, a nie wymianę.

Wymiana zostanie dokonana niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu, o ile produkt jest dostępny. W przypadku braku dostępności wymienianego produktu, ten zostanie wysłany niezwłocznie po przyjęciu dostawy danego produktu przez sklep.

 

§10 Zasady publikowania opinii

10.1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich

Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad

poprawniej polszczyzny.

10.2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w

Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu

opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów

Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może

być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

10.3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań

bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,

czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne

prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania

zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

10.4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego

Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed

opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na

sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba

opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza,

czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii

znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza

dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej

zwłoki.

10.5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez

innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany

Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z

autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu

Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

10.6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.

10.7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących

przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za

wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym emedyczny.

10.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych

opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów

w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno

pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

§ 11 Dane osobowe

11.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

11.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

internetowego emedyczny, dostępnego na stronie https://emedyczny.com/polityka-prywatnosci.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w

niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w

odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

12.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania

określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo

powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia powiadomienia.

12.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do

nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

12.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta.

12.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://emedyczny.com/regulamin.

12.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

12.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl